ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺤﺮان، اﻧﻮاع ﺑﺴﯿﺎري از داده ﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻣﻮﻗﺘﯽ در ﻓﺮﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در زﻣﺎن ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ زﯾﺎدي ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺧﺴﺎرات زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮي و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور اﯾﺠﺎد ﻣﯽ  ﮔﺮدد، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﺳﻮاﻧﺢ و اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ و آﺳﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان اﺳﺖ. در وﺿﻌﯿﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً وﺿﻌﯿﺘﻬﺎي اورژاﻧﺴﯽ، روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺳﺮﯾﻊ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎن ارزﺷﻤﻨﺪ انسان‌ها را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮاي ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻣﺪادي و آﻣﺒﻮﻻس‌ها ﮐﻪ داراي ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ زمان‌ها ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از GIS ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ و در ﺣﺎل رﺷﺪي وﺟﻮد دارد. ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺰش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺴﺪود ﺷﺪن راﻫﻬﺎ – ﺗﺼﺎدﻓﺎت و… ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻣﺪادي ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ زﻣﺎن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ، ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺴﯽ ﻣﺜﻞ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ، ﻣﺴﯿﺮي ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮي ﮐﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﻣﺴﯿﺮ، وﺿﻌﯿﺖ راه، ﭘﻬﻨﺎي راه، ﻧﻮع راه، ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎ و ﭘﯿﭽﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد. برای تحلیل این داده ها نیز می‌توان از GIS  استفاده کرد.

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد. در ﺳﯿﺴﺘﻢ GIS ﻧﻘﺸﻪ راﻫﻬﺎ و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ در ﯾﮏ ﻻﯾﻪ و ﻣﺤﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻣﺪادي در ﯾﮏ ﻻﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارد. داده ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ، وﺿﻌﯿﺖ راﻫﻬﺎ، و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه اي ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﺷﻮد. در GIS زﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Route ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﻤﮑﻦ از ﻣﺒﺪأ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺮي را ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه اﺳﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻣﺪادي، ﻣﺒﺪأ و ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺣﺎدﺛﻪ،ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

ﻣﯿﺴﺮي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﺤﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻣﺪادي، ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ و ﻣﺤﻠﻬﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت Real Time اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﺪاوم در ﻣﺴﯿﺮ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ GPS در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ اﻃﺎﻋﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺮاي ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ و ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.

نقش GIS در دو ﺑﺮﻫﻪ ﻣﻬﻢ زﻣﺎﻧﯽ:

اﻟﻒ) ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺑﺤﺮان:

  • اﻣﮑﺎن اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺧﯿﻞ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮر ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دﺷﻤﻦ و اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ

ب) ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺑﺤﺮان:

  • اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺪاﻓﻨﺪي
  • اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت از راه دور ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوژه
  • اﻣﮑﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزي ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان

مجموعه خبره با تکیه بر پژوهش‌های متنوع در امر مدیریت بحران و سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی ، سیستم جامع ققنوس را پیاده سازی کرده که یکی از نقاط قوت آن ، اتکا سیستم به GIS میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

3 × 2 =


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

فهرست