از آنجایی که اهمیت مساله پیگیری امور در تمامی مراحل کاری یک سازمان بر کسی پوشیده نیست؛ مجموعه خبره با انجام نیازسنجی‌های متعدد در راستای کمک به این امر، ماژول‌ها و امکانات متعددی را که در ادامه درباره‌ی آن‌ها صحبت خواهیم کرد را برای سامانه جامع مدیریت منابع سازمانی قو پیاده‌سازی کرده است.

هوش تجاری (BI)

اراﺋﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﻮش ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﯾﮑﺴﺎن و ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﻮش ﺗﺠﺎري ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺒﺮه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 • دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ داهﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن: ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهاي از دادهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎي ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺒﺮه ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي دادهﻫﺎ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دادهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻌﻤﺎري ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎز دادهاي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرﺑﺮان از دادهه اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ آن داده در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﻧﺪ.
 • ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺠﺎري: ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ، ﻓﺎرغ از ﻣﻨﺒﻊ داده و اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮش ﺗﺠﺎري ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮيﻫﺎ در ﯾﮏ راﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﻮر ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ و ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ داده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. همچنین ﭼﺎﺑﮑﯽ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎري، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﺗﮑﺎ، امنیت و ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي از دیگر ویژگی‌های هوش تجاری خبره است.

چرخه مدیریت مشتری (CRM)

 • ﺗﻔﮑﯿﮏ و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ:
 • شرکت ( اشخاص حقوقی )
 • فرد ( اشخاص حقیقی)
 • تفکیک و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ:
 • مشتری احتمالی
 • مشتری بالقوه
 • مشتری
 • پرونده عادی
 • از دیگر امکانات می‌توان به تیکت‌ها ، نظرسنجی‌ها ، قرعه کشی و انتقادات و پیشنهادات اشاره کرد.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎ

 • ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﺮوژه
 • درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر
 • اﺧﺘﺼﺎص دادن ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان
 • اﯾﺠﺎد ﺳﻔﺎرش و ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎ
 • اﯾﺠﺎد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻨﺪي در روﻧﺪ ﻫﺮ ﭘﺮوژه
 • ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﯾﯿﺪ، درﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ، ﺷﺮوع، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ و ﻏﯿﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ و درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
 • ﻧﻤﺎﯾﺶ آﻣﺎر و وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮدار و درﺻﺪ در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎ
 • اﻣﮑﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
 • اﻣﮑﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدن ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع، ﭘﺎﯾﺎن و دوره زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺮوژه
 • اﻣﮑﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان
 • ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻣﺎر و ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ روﻧﺪ ﭘﺮوژه

هشدارها و آگاهی‌سازها ( ALERTS )

 • ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻫﺸﺪارﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ، ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ و اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﭘﺸﻦ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
 • ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺸﺪارﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﺒﺮه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ در داﺷﺒﻮرد
 • ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ داﺋﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات و آﮔﺎه ﺳﺎزي از آﻧﻬﺎ
 • ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻻرم ﻫﺎي ﺳﻔﺎرﺷﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺸﺪار اﺟﺒﺎري
 • ﮔﺰارﺷﺎت

ﮔﺰارش ﺳﺎز

 • ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﯾﺎ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﺻﻔﺤﻪ اول
 • ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺰارش ﻫﺮ ﺑﺨﺶ در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ
 • ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ، ﺳﻔﺎرﺷﺎت و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﺸﺪه
 • ﻧﻤﺎﯾﺶ درﺻﺪ و ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎرﻫﺎ، ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل
 • اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺰارش ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﺲ از ورود اﻃﻼﻋﺎت در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ
 • اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻞ ﮔﺰارﺷﺎت در اَپ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
 • ﮔﺰارش ﮔﯿﺮي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
 • اﻣﮑﺎن ﭼﺎپ ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 • ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎي EXCEL, TSV, CSV, PDF

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

18 + سیزده =


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

فهرست