کاربرد سیستم هاي اطلاعاتی, مدل سازي حوادث و شبیهسازي آن ها میباشد که با استفاده از آن امکان پیشبینی حوادث، مدیریت بحران و بررسی تبعات آن امکانپذیر میگردد، چون در بسیاري از موارد رویدادها و اتفاقات, معلول تعامل صدها متغیر و فاکتور میباشد که بهترین ۳میباشند، که قادرند به صورت خودکار و هوشمندانه هزاران متغیر را با هم (TPS) ابزار تحلیل و پیشبینی، سیستم هاي پردازش تبادلات مقایسه کرده و با محاسبات دقیق به یک برداشت کلی رسیده و کمک موثري به تحلیل گران خواهد بود.

فرآیند برنامه‌ریزي مدیریت بحران و نقش فناوري اطلاعات در آن

ایجاد هماهنگی و یکپارچه سازي کلیه سازمان ها و نهادهایی که به نحوي در اجراي مدیریت بحران نقش خواهند داشت.

جمعآوري، سازماندهی و تحلیل اطلاعات در مورد سوابق کامل بحران هاي قبلی، تحلیل و ارزیابی بحران ها، تجربیات کسب شده، بررسی و ریسک هاي احتمال و شیوه‌هاي مبارزاتی احتمالی، مطالعه شرایط از هر نظر، که ستاد مبارزه با بحران باید اطلاعات خود را در قالب سیستم هاي اطلاعاتی منسجم به شکل بانک هاي اطلاعاتی و شبکه‌اي سازماندهی و ذخیره‌سازي کند.

مزایای استفاده از IT در مدیریت بحران

با ظهور و پیشرفت IT دیگر هیچ مرز جغرافیائی براي مطالعه و تجارت و ارتباطات وجود ندارد.

پیوستگی هاي اقتصادي، علمی و سیاسی با افزایش و دستیابی به اطلاعات ازطریق منابع مختلف در سراسر جهان ایجادمی گردد.

افزایش توانائی ارتباطی و دستیابی و پردازش و انجام به طور ساده، کمک شایانی به تجارت جهانی می نماید.

با استفاده از سیستم هاي پیشرفته سخت افزاري و نرم افزاري، مدیران قادر به استفاده از اطلاعات خواهند بود .

توسعه و پیشرفت چشمگیر در ابزارها ، کاربردها و سیستمهاي تکنولوژي اطلاعات موجب ایجاد صنایع پیشرفته می شود.

خطاي انسانی در پردازش ها و انجام امور به خصوص محاسباتی و امار کاهش بسیاري دارد.

با استفاده از IT مسئله یابی و فرصت یابی که زیربناي تصمیم گیري و سیاست گذاري صحیح می باشد سریع تر و دقیق تر انجام می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست