امنیت شبکه و تجهیزات

در این بخش اصول اولیه امنیت تجهیزات مورد بررسی اجمالی قرار می‌گیرد. عناوین برخی از این موضوعات به شرح زیر هستند :
• امنیت فیزیکی و تأثیر آن بر امنیت کلی شبکه
• امنیت تجهیزات شبکه در سطوح منطقی
• بالابردن امنیت تجهیزات توسط افزونگی در سرویس‌ها و سخت‌افزارها
موضوعات فوق در قالب دو جنبه اصلی امنیت تجهیزات مورد بررسی قرار می‌گیرند :
• امنیت فیزیکی
• امنیت منطقی
امنیت شبکه
فهرست