پیگیری

لزوم و اهمیت پیگیری امور در مسائل سازمانی

مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با مسئولان نظام یکی از آفت‌های مدیریتی کشور را عدم پیگیری دانست. “خب مقاومت در عرصه‌ی نظامی یک چیز است، در عرصه‌ی اقتصادی یک چیز دیگر است. در عرصه‌ی اقتصادی مقاومت یعنی همینهایی…
Accounting software

Swan , Quickbook , Sage , Xero

ما تصمیم گرفتیم که بزرگترین رقبای این بازار را در امر حسابداری با SWAN مقایسه کنیم، از جمله Quickbooks، Sage و Xero. Swan قو نرم سیستم مدیریت منابع سازمانی(ERP) می‌باشد که توسط فناوری اطلاعات خبره توسعه داده شده است. این…
accounting

اهمیت سیستم اطلاعات حسابداری

حسابداري در سطوح مختلف داراي معاني متفاوت است . در وهله اول وظيفه حسابداري ثبت رويدادهاي اقتصادي ، پردازش و تجزيه وتحليل داده ها و ارائه نتايج اين پردازش در قالب صورتهاي مالي است. هدف از حسابداري در تعريفي گسترده…
anomalies

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از دادهﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ دﺳﺘﻪﻫﺎ در آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ. دﺳﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ…
datamining

تشخیص ناهنجاری با استفاده از تکنیکهای داده کاوی

تشخیص ناهنجاری با استفاده از تکنیکهای طبقه بندی در داده کاوی در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ، ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن، از…
lms

اهمیت استفاده از سیستم های آموزشی ( LMS )

اهمیت استفاده از سیستم های آموزشی ( LMS ) ورود کامپیوترها به زمینه کسب و کار، دنیای امروز را به کلی متحول نموده است. ویژگی بارز عصر امروز انفجار اطلاعات است که در اثر رشد با سرعت فن آوری بوجود…
LMS-EITD

ُسیستم آموزش الکترونیکی ( LMS )

سیستم آموزش الکترونیکی( LMS ) امروز با پیدایش آموزش الکترونیکی یا LMS، تصورات قبلی در زمینه نیاز به امکانات فیزیکی بسیار برای امر آموزش و آموزش در سطح عمومی و آموزش عالی متحول و دگرگون شده است اکنون با به صحنه آمدن مراکز آموزش…
UserInterface

اهمیت رابط کاربری در راهکارهای تجارت الکترونیک

با توجه به استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی در صنایع مختلف، یکی از رایجترین اجزای در دست توسعه و کاربردی همان رابط کاربری است.خیلی‌ها تصمیم بر این می‌گیرند که زمان و منابع کمتری را صرف طراحی یک رابط کاربری بهینه ،با…
فهرست