تیم شناورهای هوشمند

موضوع نفوذ و تهدیدهای نظامی، همیشه برای کشوری که مرزهای آبی گسترده‌ای دارند، مسئله جدی است. وظایفی که برای حراست از این مناطق آبی وجود دارند بسیار هزینه‌بر و سخت هستند. بازرسی و سرکشی مکرر، بررسی موارد مشکوک، اعلام هشدار سانحه، کمک رسانی و هزاران وظیفه دیگر را می‌توان به عنوان یک مسئله، مثال زد که در آن‌ها می‌توان از عامل‌های هوشمند خودمختار ( بدون نیاز به نظارت و کنترل) در آنها استفاده کرد. این عامل‌ها به صورت گروهی وارد عمل می‌شوند و با همکاری وظایف را انجام می‌دهند.
از اهداف اصلی این سامانه می‌توان به کاهش هزینه، بهبود کارایی و حذف نیروی انسانی اشاره کرد.
شناور هوشمند خبره
فهرست