سامانه امن‌ساز شبکه

 Secure Network Appliance

این محصول می تواند به عنوان دستگاه های مختلفی نقش ایفا کند. در واقع SNA بستر سخت افزاری امن برای ایجاد تجهیزات شبکه بومی است. برخی کاربردهای ارائه شده به همراه این محصول، به شرح زیر است.
VOIP Gateway
Shared storage
UTM
IDS/IPS
Firewall
Mail Server
Router
SDN Controller
Network monitoring
Load balancer
Digital signage server
فهرست